Kömək - Axtar - İstifadəçilər - Kalendar
Bu səhifənin tam versiyası: Koroğlu dastanı
www.big.az Forum > Azərbaycan > Ədəbiyyat > Kitabların müzakirəsi
MaKu


Koroğlu - yarı mistik xalq qəhrəmanı (təqribən XVI əsrin II yarısı). Cəlalilər hərəkatının başçılarından biri. XVI əsrin ortaları - XVII əsrdə Türkiyə şəhərlərini, Azərbaycan və s. əraziləri kəndli hərəkatı bürümüşdü. Azərbaycandakı cəlali dəstələrindən birinə Koroğlu başçılıq edirdi. Rəvayətə görə Koroğlunun əsl adı Rövşən olmuşdur. Koroğlu və silahdaşları haqqında yazılı mənbələrdə məlumat çox azdır. Tədqiqatçıların bəziləri Koroğlunun Xorasanda, digərləri Anadoluda, əksəriyyəti isə Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərdiyini qeyd edirlər.

Şifahi xalq ədəbiyyatında Koroğlunun adı ilə bağlı hadisələr əfsanəviləşərək öz əksini "Koroğlu" dastanında tapmışdır. Dastanla hadisə və şəxsiyyətlər silsiləsinin tarixilik xətti pozulmamış, Koroğlunun igid döyüşçü, gözəl qoşmalar müəllifi olan istedadlı şair və aşıq olması tarixi həqiqət kimi qorunub saxlanılmışdır. Dastanda adları çəkilən şəxsiyyətlərin (Giziroğlu Mustafa bəy, Kosa Səfər, Cəfər paşa, Həsən paşa və b.) əksəriyyəti tarixi simalardır. Koroğlunun əsas istinadgahı Çənlibel qalası olmuşdur (müxtəlif ərazilərdə "Çənlibel" adlı çoxlu qalalar mövcuddur). XIX əsrə aid mənbələrdə yaşayış məntəqəsi kimi Çənlibelin adı çəkilir.

A.Təbrizlinin "Tarixlər kitabı" əsərində cəlali dəstələrindən 20-dən çox başçısının, o cümlədən Koroğlunun adı xüsusi qeyd edilir. Koroğlunun vuruşmalardakı mərdlik və şücaəti, kasıbların dostu, zülmkarların düşməni xalq qəhrəmanına çevirmişdir.


Bəs, siz Koroğlu dastanı haqında nə bilirsiniz?
Sizcə Koroğlu real yoxsa mistik qəhrəmandı?
Hansı qol daha çox diqqətinizi çəkib?
Nigara münasibətiniz necədir?
Gəlin, dastan haqqında hər bir şeyi müzakirə edək.
budis
“Koroğlu” dastanı Orta Asiyada da dəfələrlə nəşr edilmişdir. Orta Asiya versiyası dövrü olduğundan hələ də tam şəkildə çap edilməmişdir. Əsasən də özbək Koroğlusu bir neçə nəslin qəhrəmanlıq salnaməsi canlandırdığından hər dövr müstəqil dastan kimi formalaşmışdır. Son zamanlarda Azərbaycanda “Koroğlu” dastanının yeni qolları toplanıb nəşr edilmişdir. Bunlardan “Qəhrəman Koroğlunun divlərlə görüşü”, “Koroğlunun Tehran səfəri”, “Misri qılıncın oğurlanması”, “Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməsi”, “Zərnişan xanımın Çənlibelə gəlməsi”, “Ağca quzu” qollarını göstərmək olar
@ZAUR_DERVISH@


Koroğlu - yarı mistik xalq qəhrəmanı (təqribən XVI əsrin II yarısı). Cəlalilər hərəkatının başçılarından biri. XVI əsrin ortaları - XVII əsrdə Türkiyə şəhərlərini, Azərbaycan və s. əraziləri kəndli hərəkatı bürümüşdü. Azərbaycandakı cəlali dəstələrindən birinə Koroğlu başçılıq edirdi. Rəvayətə görə Koroğlunun əsl adı Rövşən olmuşdur. Koroğlu və silahdaşları haqqında yazılı mənbələrdə məlumat çox azdır. Tədqiqatçıların bəziləri Koroğlunun Xorasanda, digərləri Anadoluda, əksəriyyəti isə Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərdiyini qeyd edirlər.

Şifahi xalq ədəbiyyatında Koroğlunun adı ilə bağlı hadisələr əfsanəviləşərək öz əksini "Koroğlu" dastanında tapmışdır. Dastanla hadisə və şəxsiyyətlər silsiləsinin tarixilik xətti pozulmamış, Koroğlunun igid döyüşçü, gözəl qoşmalar müəllifi olan istedadlı şair və aşıq olması tarixi həqiqət kimi qorunub saxlanılmışdır. Dastanda adları çəkilən şəxsiyyətlərin (Giziroğlu Mustafa bəy, Kosa Səfər, Cəfər paşa, Həsən paşa və b.) əksəriyyəti tarixi simalardır. Koroğlunun əsas istinadgahı Çənlibel qalası olmuşdur (müxtəlif ərazilərdə "Çənlibel" adlı çoxlu qalalar mövcuddur. Məsələn: Gədəbəy rayonunda Çalburun kəndinin yaxınlığında yüksəklikdə "Koroğlu" qalası var və indiki dövürlərə qədər qorunub saxlanılıb. Şəmkir rayonu ərazizində isə "Çənlibel" kəndi hal hazırda var əvvəllər həmin kənd Gədəbəy rayonunun ərazisindəydi sonralar torpaq bölgüsü zamanı yasamal dağının üstündəki birçox kəndlər Şəmkir rayonuna verilib). XIX əsrə aid mənbələrdə yaşayış məntəqəsi kimi Çənlibelin adı çəkilir.

A.Təbrizlinin "Tarixlər kitabı" əsərində cəlali dəstələrindən 20-dən çox başçısının, o cümlədən Koroğlunun adı xüsusi qeyd edilir. Koroğlunun vuruşmalardakı mərdlik və şücaəti, kasıbların dostu, zülmkarların düşməni xalq qəhrəmanına çevirmişdir.

Azərbaycan EA Əlyazmalar İnstitutundakı əlyazmalarda aşıq-şair Koroğlunun çoxlu şerləri qorunub saxlanır.
PANDA55
Koroğlu qalası (Gədəbəy)
Qala Haqqında Məlumat
Orjinal adı: Koroğlu qalası
Tikili: qala Statusu:
Ölkə: Azərbaycan
Yerləşdiyi yer: Gədəbəyrayonu,Qala kəndi
Digər Məlumatlar
Vəziyyəti Xarabalıqları qalıb

Gədəbəy rayonunun Qala kəndi ərazisində yerləşən qala yerli daşlardan kobud şəkildəlakin möhtəşəm möhkəmlikdə tikilib.Qala yüksək dağlıq ərazidə yerləşir.Qalanın Koroğlunun Azərbaycandakı əsas sığınacaqlarından olduğu güman olunur.
BAHAR_CICEYI


Mən istərdim ki, "Koroğlu" dastanı haqda - nəşri, bu günümüzdə bu dastana verilən qiymət haqqında bəzi məlumatlar verim.

Türk xalqlarının böyük əksəriyyətinin (türk, türkmən, özbək, qazax, başqırt, tatar, qaraqalpaq, Azərbaycan türkləri və b.) şifahi ənənəsində mövcud olan “Koroğlu” dastanı Tunadan Balkanlara, Sibirdən Suriyaya qədər geniş bir coğrafi arealda yayılıb. Yayılma miqyasına, həcminə və şöhrətinə görə “Koroğlu” yeganə dastandır ki, variant və versiyalarının sayı beş yüzdən çoxdur.

Türkiyədə “Koroğlu”nun ilk çapı 1887-ci ildə işıq üzü görüb. On beş səhifəlik bu nəşrdən sonra Koroğlu, dövrü və qəhrəmanın fəaliyyət göstərdiyi tarixi hadisələrlə bağlı bir çox araşdırmalar aparılmışdır. Bundan bir qədər əvvəl isə “Koroğlu” dastanının bir hissəsi erməni əlifbası ilə İstanbulda çap edilmişdir. 1897-ci ildə Aşıq Cəmalidən yazıya alınmış “Giziroğlu Mustafa bəy”, “Bolu bəy” qolları Tiflisdə nəşr edildi.

Azərbaycanda “Koroğlu” dastanının ilk nəşru 1913-cü ildə Orucov qardaşları mətbəəsində Rza Zaki tərəfindən çap edilmişdir. Bu nəsrlə olan nəşrin titul vərəqi farsca yazılıb. Dastanın 14 qoldan ibarət daha mükəmməl və qoşmalarla zəngin digər bir variantı 1941-ci ildə Hümmət Əlizadə tərəfindən nəşr edilmişdir.

“Koroğlu” dastanı Orta Asiyada da dəfələrlə nəşr edilmişdir. Orta Asiya versiyası dövrü olduğundan hələ də tam şəkildə çap edilməmişdir. Əsasən də özbək Koroğlusu bir neçə nəslin qəhrəmanlıq salnaməsi canlandırdığından hər dövr müstəqil dastan kimi formalaşmışdır. Son zamanlarda Azərbaycanda “Koroğlu” dastanının yeni qolları toplanıb nəşr edilmişdir. Bunlardan “Qəhrəman Koroğlunun divlərlə görüşü”, “Koroğlunun Tehran səfəri”, “Misri qılıncın oğurlanması”, “Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməsi”, “Zərnişan xanımın Çənlibelə gəlməsi”, “Ağca quzu” qollarını göstərmək olar.

“Koroğlu” dastanının qısa nəşr tarixi göstərir ki, o XIX əsrin başlanğıcından son dövrlərə qədər çox məşhur olmuş, variant baxımından ən çox yayılan dastan halına gəlmişdir. Ancaq həm ingilis, fransız, həm də ilk rus nəşrləri təhriflərlə doludur. Folklorluq baxımından bu nəşrlərin qüsurları çoxdur. Bunlara misal kimi şeir hissələrinin nəsrlə verilməsi, tərcümədə sərbəstlik, yersiz əlavələr kimi müxtəlif təhrifləri göstərmək olar. Çox təəssüflə demək lazımdır ki, Azərbaycan nəşrləri də arzu ediləcək səviyyədə deyildir.

PANDA55

"Koroğlu" eposunun yaranması

Eposun meydanagəlmə amillərindən ilk dəfə əsaslı şəkildə bəhs açan türkmən alimi B.A.Karrıyevin gətirdiyi dəlillər bizdə və başqa ölkələrdə irəli sürülən qənaətlərin özəyini təşkil edir. Daha doğrusu, E.Muşeq, A.Təbrizi, Ö.Çələbi, İ.Şopen, A.Xodzko, S.S.Penn, İ.Petruşevski, H.Samuelyanın və b. Koroğlu haqqında söylədiklərinə onun tədqiqatında daha geniş şərh verilmiş, bu səbəbdən də tarixi məxəzlərdən gətirdiyi statlar sonralar dərslikləri bəzəmişdir.
Alim H.Samuelyanın belə bir qənaəti ilə razılaşır: «Doğrudan da, XVII yüzildə böyük şöhrət qazanmış Koroğlu adlı şəxs yaşamışdır. Azərbaycan və türkmən vari-antlarında göstərilir ki, Koroğlu tuk (daha dəqiq desək, təkə) tayfasından çıxmış türkmən idi və onun atası sultan Murada xidmət etmişdir». H.Samuelyanın bu qənaətlərinin Arakel Təbrizinin (1670-ci ildə ölmüşdür) və Eliyas Muşeqin (XVIII əsr) şahidliyinə əsasən irəli sürüldüyünü bildirən alimə görə, bunlar eposun meydanagəlmə səbəblərini və yerini müəyyənləşdi-rən yeganə mənbələrdir. Arakel Təbrizi İran şahı I Abbasın hakimiyyəti dövründəki hadisələrdən bəhs açmış və baş verən üsyana başçılıq edən şəxslərdən birinin adının Koroğlu olduğu-nu bildirmişdir. Qəribədir ki, o, indi aşıqların oxuduğu mah-nıların çoxunun da Koroğlu tərəfindən qoşulduğunu vurğulayırdı. «Arakel Təbrizi söyləyirdi ki, üsyankarlar özlərini «cəlalilər» (ərəb sözü «cəlal» - məşhur, şöhrətli, qorxu yaradan deməkdir) adlandırırdılar. Onlar şaha və tərəfdarlarına qarşı amansızc-asına vuruşurdular. O yazırdı: «Cəlalilər monarxa bütünlüklə tabe olmurdular; onların heç yerdə daimi yaşayış məskənləri yox idi; qabaqlarına nə çıxırdı, hamısını dağıdırdılar; haralara onlar haqqında heç bir məlumat çatmamışdı, tez oralara üz tutur, soyğunçuluğa başlayır, qənimətlər toplayır və yerdə qalan hər şeyi oda atırdılar».
Beləliklə, tarixi mənbələrdə Koroğlunun şəxsiyyəti haqqında ilk dəfə Arakel Təbrizi özünün 1662-ci ildə qələmə aldığı «Ta-rix» kitabında məlumat vermişdir. Şəhərlərin kasıb əhalisi-nin və kənd camaatının üsyan qaldırmasından bəhs açarkən o gö-stərmişdir ki, üsyan başçılarının birinin adı Koroğludur. Öv-liya Çələbinin XVII yüzilliyə aid «Səyahətnamə»sində də Koroğlu cəlalilər hərəkatının ən görkəmli nümayəndələrindən biri tək xatırlanmışdır. Eləcə də Cənubi Azərbaycanda yaşayan tacir Eliyas Muşeqin də məlumatları böyük maraq doğurur. B.A.Karrıyev H.Samuelyana istinadən bildirir ki, Eliyas Muşeq İran şahı tə-rəfindən Ruyiyaya göndərilmişdi. Ancaq Həştərxanda İranın gizli agenti kimi həbs edilmiş və topladığı «Nəğmələr» dəftəri əlindən alınmışdı. Bu topluda Koroğlu barədə 1721-ci ildə erməni əlifbası ilə yazıya alınmış 13 qəhrəmanlıq nəğməsi var. Həmin şerlər 1954-cü ildə Yerevanda , 1969-cu ildə Bakıda işıq üzü görmüşdü. Maraqlıdır ki, Eliyas Muşeq nəğmələri yerli ağsaqqalların və xanəndələrin dilindən eşitdiyini qısa, izahate-dici mətnlərdə bildirir və şerlərlə yanaşı verir. Onun qeydlə-rindən məlum olur ki, Koroğlu osmanlı ölkəsinin dağ və meşələ-rində yaşamışdır. Başına topladığı çoxsaylı qaçaq atlılarla yollarda ağalıq etmiş; hərdən ötüb-keçən tacirləri basqınla soy-muş, hərdən də özlərinin razılığı ilə onların pullarını əllə-rindən almışdır. Bu hadisələr iranlı şah Abbasın və türk sul-tanı Muradın hakimiyyətdə olduğu çağlarda baş vermişdir» .
«Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, 1518-ci ildə Toqatda Şeyx Cəlali ilk böyük üsyan qaldırmışdır, çox güman ki, cəlalilər onun adı ilə əlaqədardır» .
Paris nüsxəsində qəhrəmanlar Cəlali Koroğlu və Nəzər Cəla-li adıyla verilir. Molla Cumanın düzüb-qoşduğu dastanların biri ndə də bu addan istifadə olunur: «Cəlali Məhəmməd və Tavat xa-nım».
1571-1573-cü illərdə Təbrizdə sənətkarlar və şəhər yoxsulla-rının böyük bir üsyanı olmuşdur. Çəkməçi, mahud toxuyan, şalvar-duz, dəvəçi, səbzəfruş və b- iştirak etdiyi üsyanı şah amansızca-sına yatdırmışdır. H.Rumlunun, İ.Münşinin yazdıqlarına görə, üsyanda qəssablar silki mühüm rol oynamışdır. H.Rumlu pəhləvan hərəkatının başçılarından birinin adının Əvəz olduğunu yazır. İ.T.Petruşevski bunun Eyvaz ola biləcəyi fikrini irəli sürür . P.Əfəndiyev faklar üzərində müqayisələr apararaq belə qənaətə gəlir ki, Eyvaz əvəzsiz bir pəhləvan, həm də Qəssab Alının oğlu-dur. Belə olduqda dastandakı Eyvazın tarixi Əvəz-Eyvazın prototi-pi olmasına şübhə yeri qalmır .
1577-1578-ci illərdə Şirvanda yeni bir xalq üsyanı olmuşdur. Tarixçi h.rumlunun təsvir etdiyinə görə üsyan qəddarcasına yatı-rılmış və onun iştirikçılarından 400 nəfərin başı kəsilib şahın sarayına göndərilmişdir. P.Əfəndiyev İ.P.Petruşevskiyə istinadən göstərirdi ki, Azərbaycan kəndəlrində 35 növ vergi və mükəlləfiyyat tətbiq edilirdi.
Əndəlib Qaracadaği 1804-cü ildə İrivan istila edildiyi zaman rus ordusunun mayoru Şubinin xahişi ilə soydaşlarının dilin-dən qələmə alıb sistemləşdirdiyi «folklor toplusu»nda Koroğlu-nun adı ilə bağlanan çoxsaylı aşıq şerləri verir.
Xalq qəhrəmanı Koroğlunu saz-söz sənətkarı adı ilə tanıtmaq ənənəsi keçən əsrin otuzuncu illərinədək davam etdirilmişdir. Azərbaycan EA-nın Memarlıq və Arxeologiya İnstitunun arxivin-dən tapdığımız 1938-ci ilə aid bir «Aşıq şerləri» toplusunda Koroğlu adlı aşığa ünvanlanan qoşma və gəraylılara rast gəli-rik. Doğrudur, gənc Ərtoğrul Cavidin (Hüseyn Cavidin oğlu) rəyi ilə çapa hazırlanmış bu toplu müəyyən səbəblərdən işıq üzü gör-məmişdir. Eləcə də şerlər eposun ayrı-ayrı qolları ilə səslə-şir. Daha dəqiq desək, məzmununda eposun hadisələrini tam əks etdirir.


MEYDAN MƏNİMDİR


Məndən salam olsun əcəm oğluna,
Meydana girəndə meydan mənimdir.
Qıratım köhləndir, özüm mərdanə,
Çalaram qılıncı, düşmən mənimdir.

Meydana girəndə meydan tanıram,
Haqqın vergisini hər an qanıram.
Əl verirsə, İran, Turan xanıyam,
Zəbt etmişəm, indi Yəmən mənimdir.

Adımı soruşsan, Rovşən Aloğlu,
Atamdan, babamdan cinsim Koroğlu.
Aldım Hələb, Qeysər, şəhr İstanbulu,
Gün doğandanla gün batan mənimdir.


1_damla_heqiqet
Koroğlu tarixi şəxsiyyətddir.16-17 əsrlərdə yaşamış və o dövrün Anadolusunda (kiçik asiya) cəlalilər hərəkatı Azərbaycana keçmişdi.Koroğlu Naxçıvan yaxınlığında Mərv qalası olan ərazidəki Çənlibel mahalında yaşamışdır.Koroğğlu Dəli Həsən Dəmirçioğlu hamısı bu hərəkatı başçılarından olmuşdur.Və real şəxsiyyətlərdir.Hətta I Şah Abbas da onları türklərlə döyüşlərdə (yəni osmanlı türkləri) istifadə etmişdir.
Xanum~Femida...
Görün dastanda Koroğlu qarının dili ilə necə tanıdılır:

Yedigün boynuna almaz,
Heç kim belə qılıq çalmaz,
Əmisi Şabandan qalmaz
Bir utanmaz vardır üzü.

Zörə deyər baxsın sözə,
Əcəb qonaq oldu bizə.
Dədəsi Miləxor Mirzə
Qırat üstə çıxdı gözü...

- Bütün bunlardan sonra demək olarmı ki, can Koroğlu, yazıq Koroğlu səni bizə necə fərqli tanıdıbmışlar! 122.gif
X_Pirat
Azərbaycan dastanıdır.Bəyənilməlidir. Çün ki, özümüzküdür.
Soci_girl
Dastan 18 qoldan ibarətdir..Eposun 19 əsrə aid Tiflis əlyazmasinda isə 28 məclis vardir..Eposdaki qollar müstəqil dastan təsiri bağişlasa da ,əsərin ana xətti ilə uzalşir..Yalniz "Dərbənd səfəri"qolu eposun ümumi məzmununa uyğun gəlmir..burada guya Koroğlunun özünün tanimadiği bir oğlundan və onun atasini axtarmasindan dnaişilir..Eposda Koroğlunun dəlilərinin sayi 7777 göstərilir ki,bu dasonsuzluğu bildiriir..Ən maraqli boy məncə "Həmzənin Qirati qaçirmasi boyudu"burda Koroğlu sonda mənali bir cümlə işlədir..Həmzə ona qirati səsizcə aoarmagi desə də,Koroğlu çox gözəl cavab vreir.""Əgər ati səssiz-sədasiz aparsam,mən də olaram Həmzə də..Onda sənlə mənim aramda day nə təfavüt qalar"
@ZAUR_DERVISH@
Canim qardasim bu haqqda artiq Super Moderatorumuz olar hormetli BAHAR_CICEYI artiq menim movzumda genis sekilde yazib mence bu movzunu Baglamaq lazimdir.buda linki KOROGLU

Mən istərdim ki, "Koroğlu" dastanı haqda - nəşri, bu günümüzdə bu dastana verilən qiymət haqqında bəzi məlumatlar verim.

KOROGLU DASTANI

Türk xalqlarının böyük əksəriyyətinin (türk, türkmən, özbək, qazax, başqırt, tatar, qaraqalpaq, Azərbaycan türkləri və b.) şifahi ənənəsində mövcud olan “Koroğlu” dastanı Tunadan Balkanlara, Sibirdən Suriyaya qədər geniş bir coğrafi arealda yayılıb. Yayılma miqyasına, həcminə və şöhrətinə görə “Koroğlu” yeganə dastandır ki, variant və versiyalarının sayı beş yüzdən çoxdur.

Türkiyədə “Koroğlu”nun ilk çapı 1887-ci ildə işıq üzü görüb. On beş səhifəlik bu nəşrdən sonra Koroğlu, dövrü və qəhrəmanın fəaliyyət göstərdiyi tarixi hadisələrlə bağlı bir çox araşdırmalar aparılmışdır. Bundan bir qədər əvvəl isə “Koroğlu” dastanının bir hissəsi erməni əlifbası ilə İstanbulda çap edilmişdir. 1897-ci ildə Aşıq Cəmalidən yazıya alınmış “Giziroğlu Mustafa bəy”, “Bolu bəy” qolları Tiflisdə nəşr edildi.

Azərbaycanda “Koroğlu” dastanının ilk nəşru 1913-cü ildə Orucov qardaşları mətbəəsində Rza Zaki tərəfindən çap edilmişdir. Bu nəsrlə olan nəşrin titul vərəqi farsca yazılıb. Dastanın 14 qoldan ibarət daha mükəmməl və qoşmalarla zəngin digər bir variantı 1941-ci ildə Hümmət Əlizadə tərəfindən nəşr edilmişdir.

“Koroğlu” dastanı Orta Asiyada da dəfələrlə nəşr edilmişdir. Orta Asiya versiyası dövrü olduğundan hələ də tam şəkildə çap edilməmişdir. Əsasən də özbək Koroğlusu bir neçə nəslin qəhrəmanlıq salnaməsi canlandırdığından hər dövr müstəqil dastan kimi formalaşmışdır. Son zamanlarda Azərbaycanda “Koroğlu” dastanının yeni qolları toplanıb nəşr edilmişdir. Bunlardan “Qəhrəman Koroğlunun divlərlə görüşü”, “Koroğlunun Tehran səfəri”, “Misri qılıncın oğurlanması”, “Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməsi”, “Zərnişan xanımın Çənlibelə gəlməsi”, “Ağca quzu” qollarını göstərmək olar.

“Koroğlu” dastanının qısa nəşr tarixi göstərir ki, o XIX əsrin başlanğıcından son dövrlərə qədər çox məşhur olmuş, variant baxımından ən çox yayılan dastan halına gəlmişdir. Ancaq həm ingilis, fransız, həm də ilk rus nəşrləri təhriflərlə doludur. Folklorluq baxımından bu nəşrlərin qüsurları çoxdur. Bunlara misal kimi şeir hissələrinin nəsrlə verilməsi, tərcümədə sərbəstlik, yersiz əlavələr kimi müxtəlif təhrifləri göstərmək olar. Çox təəssüflə demək lazımdır ki, Azərbaycan nəşrləri də arzu ediləcək səviyyədə deyildir.
MaKu
Sitat(@LOMONIZ@ @ 20.09.2010, 19:42) *
Canim qardasim bu haqqda artiq Super Moderatorumuz olar hormetli BAHAR_CICEYI artiq menim movzumda genis sekilde yazib mence bu movzunu Baglamaq lazimdir.buda linki KOROGLU

Canım qardaşım mən supermoder də deyirəm ki,16.01.2010 ildə bu adda mövzu var idi.
Sən isə fərqinə varmadan,yəni,06.03.2010 eyni adlı mövzu açmısan.
Onda belə çıxır ki,sənin mövzun birləşdirilir 2 ay əvvəl açılan mövzuya 100.gif
misilsiz

16 ci əsrin sonları və 17yüzilliyin başlanğıcında Türkiyədə “cəlalilər “ adı daşıyan böyük xalq üsyanları başlamışdır. Üsyan Azərbaycanda da geniş vüsət almışdır. 1519 cu ildə Toqat Ətarafında baş qaldıran qiyamın rəhbəri cəlalın adı ilə Cəlalilər (yəni hökümətin əmrlərinə və padşahın fərmanlarına asi olanlar , başqa sözlə , “qiayamçıalar, quldurlar ) adlandırılan bu hərəkat haqqında A. Təbrizli geniş məlumat vermiş , koroğlunu da bu qiyamın İştirakçılarından biri kimi xatirlatmışdir.
Burada bu məlumati oldugu kimi çatdirmam da səbəb Koroglunun Cəlalilər hərakatinin başçısı olmadigini , sadəcə iştirakçı oldugunu bəlirləməkdir.
Mənə görə bu dastanda bir çox xoşa gəlməyən məqamlar var. məsələn.
Alı kişinin Rövşənə dediklərindən
-Bala, ay keçər, il dolanar , sənin adın məğribdən Məşriqətən Bütün dünyada məşhur olar.O köpüyü ki, Sən içdin , ondan sənin qollarına Qüvvət , özünə də şairlik verildi. Bir də sənin səsinə , nərənə elə bir qüvvət gələcək ki, İsrafilin suru onun yanında milçək viziltisi olacaq. Bəylər , xanlar , paşalar sənin qorxundan tük tökəcək , quşlar qanad salacaq.
Xanlarin , bəylərin tük tökməsini başa düşdük. Bəs yaxşı koroglunun səsi nədən israfilin surunun yaninda yüksək məqama catir ?. olmaz ki, koroglu səsi israfil suru ilə eyniləşsin, . ola bilsin o zamanlar ali kişinin ya imani az olmuş , ve ya dinlə baglı az məlumatsizlıq ,ve yaxud da başqa səbəb ,onun ogluna olan məsləhətini bu formaya gətirib çıxarmışdır.
Bu səhifənin tam versiyasına baxmaq üçün, linkdən keçin.
Русская версия IP.Board © 2001-2014 IPS, Inc.