Kömək - Axtar - İstifadəçilər - Kalendar
Bu səhifənin tam versiyası: Müsəlman adları
www.big.az Forum > Ümumi bölmə > Din
AZERIBOY
Salam aleykum möhtərəm müsəlman bacı və qardaşlar !!! Uzun ayrılıqdan sonra sizlərlə yeni-yeni mövzularla görüşməyi özümə borc bildim.Bu dəfə ki,mövzumuz inşəallah adlarla bağlıdır.Mən şəxsən Allah(st)-nın ən çox sevdiyi adlar olan Abdullah və Əbdurrəhman adları çox sevirəm.Bundan əlavə Sizlərə gözəl müsəlman adlarını təqdim edirəm.İnşəallah yeni ailə həyatı qurmuş müsəlman bacı və qardaşlarıma xeyirli olar.Dualarınızı əksiltməyin.Oğlan adları:
Ərəb Azərbaycan Ərəb Azərbaycan Ərəb Azərbaycan Ərəb Azərbaycan
Bilal Iyad Əsabat Əhməd
Bəyan Iyas Ishaq Ibrahim
Təmam Əyyub Əsəd Adəm
Təmim Bədr Əsləm Əban
Sabit Əl-Bəra Ismayıl Übeyy
Samir Bəşşar Useyd Əsəl
Səvab Bəşir Ənəs Əsir
Cabir Bəsir Ovs Idris
əl-Carud Bəkr Ovfə Üsamə
Rəcəb Xalid Həbib Casir
Rəzin Xəbbab Hüzeyfə Cami
Rəşad Xubeyb Hüreyz Cəbr
Rəşid Xüzeymə Hizam Cubeyr
Rifaət Xəttab Hisam Cərir
Rəfiq Xələf Həssan Cəfər
Ramazan Xəlifə Huseyb Cünadə
Rubət Xəlil Əl-Həsən Cuneyd
Rovh Davud Əl-Hüseyn Əl-Cuneyd
Zahir Zavud Həfs Hatim
Zayid Züeyb Həmmad Hacib
Zübeyir Razi Həməd Haris
Əz-Zübeyir Racih Həmdan Əl-Haris
Zəhran Rasim Həmzə Hazim
Züheyir Raşid Həyyan Hadir
Ziyad Rağib Heydər Hafiz
Zeyd Rafi Heydərə Hamid
Sabiq Rəbii Suveyd Hibban
Tarif Şüeyb Sultan Saiy
Tüfeyil Şəhr Salman Səlim
Talal Şeyban Süleyman Səbərə
Tayyib Sabir Səlim Sübey
Zafir Said Simak Sühban
ظهير Zahir صادق Sadiq سيار Səyyar السري Əs-Səriyy
عائد Aid صالح Saleh سيف Seyf سعد Səd
عائذ Aiz صخر Saxr شافع Şafi سمح Səmh
عائش Aiş صدي Sədiyy شاكر Şakir سعدان Sədan
عابد Abid صديق Siddiq شاهين Şahin سمرة Səmura
عاصم Asim صفوان Səfvan شبل Şibl سعود Səud
عاطف Atif صفي Səfiyy شجاع Şüca سمعان Səman
عامر Amir صلاح Salah شداد Şəddad سعيد Səid
عباد Abbad صهيب Süheyb شريح Şüreyh سنان Sinan
عبادة Ubadə طالب Talib شريك Şüreyk سهل Səhl
عباس Abbas طارق Tariq شريف Şərif سفيان Süfyan
العباس əl-Abbas طاهر Tahir شعبة Şöbə سهيل Suheyl
عبد الله Abdullah الطاهر Ət-Tahir عبد الحي Əbdülheyy سلام Səlam
عبد المجيد Əbdülmucid عبد الغفار Əbdülğəffar عبد الخبير Əbdülxəbir عبد الأحد Əbdüləhəd
عبد المقتدر Əbdülmüqtədir عبد الغفور Əbdülğəfur عبد الخالق Əbdülxaliq عبد الأعلى Əbdülələ
عبد الملك Əbdülməlik عبد الغني Əbdülğəniyy عبد الرب Əbdürrəbb عبد الإله Əbdülilah
عبد المجيد Əbdülməcid عبد الفتاح Əbdülfəttah عبد الرؤوف Əbdürrauf عبد الأول Əbdüləvvəl
عبد المولى Əbdülmovlə عبد القادر Əbdülqadir عبد الرحمن Əbdürrəhman عبد الآخر Əbdülaxar
عبد المهيمن Əbdülmüheymin عبد القاهر Əbdülqahir عبد الرحيم Əbdürrəhim عبد الظاهر Əbdüzzahir
عبد النصير Əbdünnusayr عبد القدوس Əbdülquddus عبد الرزاق Əbdürrəzzaq عبد الباطن Əbdülbatin
عبد المنان Əbdülmənnan عبد القدير Əbdülqədir عبد المجيب Əbdülmucib عبد البارئ Əbdülbari
عبد الواحد Əbdülvahid عبد القوي Əbdülqaviyy عبد السلام Əbdüssəlam عبد البر Əbdülbərr
عبد الوارث Əbdülvaris عبد القهار Əbdülqahhar عبد السميع Əbdüssəmii عبد البصير Əbdülbuseyir
عبد الواسع Əbdülvasi عبد القيوم Əbdülqəyyum عبد الشكور Əbdüşşəkur عبد التواب Əbdünnəvvab
عبد الوكيل Əbdülvəkil عبد الكبير Əbdülkəbir عبد الشهيد Əbdüşşəhid عبد الجبار Əbdülcabbar
عبد الوالي Əbdülvali عبد الكريم Əbdülkərim عبد العزيز Əbdüləziz عبد الحسيب Əbdülhəsib
عبد الوهاب Əbdülvahhab عبد اللطيف Əbdüllətif عبد العظيم Əbdüləzim عبد الحفيظ Əbdülhəfiz
عبيد Ubeyd عبد المؤمن Əbdülmumin عبد العفو Əbdülovf عبد الحق Əbdülhaqq
عتبة Utbə عبد المتعالي Əbdülmütəali عبد العليم Əbdüləlim عبد الحكيم Əbdülhəkim
عثمان Osman عبد المتين Əbdülmətin عبد العلي Əbdüləliy عبد الحكم Əbdülhəkəm
عدنان Adnan عبد المجيد Əbdülməcid عمران Imran عبد الحليم Əbdülhəlim
فيصل Feysal غيهب Qeyhəb عمير Umeyr عدي Ədiyy
القاسم Qasim فائد Faid عواد Avvad عرب Ərəb
قاسد Qasid فائز Faiz عوض Avaz عروة Ürvə
قاصد Qasid فاتح Fatih عفو Avf عساف Əssaf
قانع Qani فارس Faris عون Avn عسكر Əskər
قتادة Qatadə فاروق Faruq عياش Əyyaş عصام Isam
قثم Qəsəm فاضل Fazil عياض Iyaz عطاء Əta
قحطان Qahtan فراس Fərras عيد Eyd عطيه Ətiyyə
قدامة Qudamə فرقد Fərqəd عيسى Isa عفيف Əfif
قرة Qurra فضالة Fuzalə غازي Ğazi عقبة Uqbə
قصي Qisiyy الفضل Əl-Fəzl غالب Ğalib عقيل Uqeyl
قيس Qeys فضيل Fuzeyl غانم Ğanim العلاء Əl-Əla
كاتب Katib فلاح Fəlah غسان Ğəssan علقمة Əlqəmə
كبير Kəbir فهد Fəhd غطفان Ğatfan علي Əli
كعب Kəəb فهر Fihr غياث Ğiyas عماد Əmmad
كميل Kumeyl فؤاد Fuad غيث Ğeys عمار Ammar
كنانة Kinanə فواز Fəvaz غيلان ğeylan عمر Ömər
لؤي Lueyy فياض Feyyaz محمود Mahmud عمرو Amr
المقداد Miqdad مصعب Musab مصطفى Mustafa لبيب Ləbib
مكحول Məkhul مضر Muzar مرحب Mərhəb لبيد Lubeyd
ملهم Məlhəm مظفر Müzəffər مرعي Məri لقمان Loğman
ممدوح Məmduh معافي Muafi مروان Mərvan الليث Əl-Leys
مقرن Muqrin معاذ Muaz مرزوق Mərzuq محمد Məhəmməd
مؤرج Muərric معتصم Mutəsim مظهر Məzhər ماتع Məti
موفق Muvəffiq معان Muan مساعد Müsaid ماجد Məcid
منصف Münsif معاوية Müaviyə مسدد Musəddəd مالك Malik
مجد Məcd معروف Məruf مشرف Muşrif مأمون Məmun
منذر Munzir معقل Məqəl مسعود Məsud مانع Mani
المنذر Əl-munzir معمر Muəmmər مسلم Muslim ماهر Mahir
منصور Mənsur معمر Məmər مسلم Məsləm متمم Mutəmmim
منقذ Munqiz معن Muin مشعل Məşəl المثنى Əl-Musənnə
منيب Munib معوذ Muəvviz مشهور Məşhur مجاب Mucəb
منير Munir مغيث Muğis مشاري Məşari مجالد Mucalid
مهاجر Muhacir المغيرة əl-muğira مشير Muşir مجاهد Mucahid
مهند Muhənnid المفضل əl-mufəddəl مصطفى Mustafa مجيب Mucib
مهنا Məhnə مفلح Muflih نسيب Nəsib مجير Mucir
وسيم Vəsim هارون Harun نصار Nəsar موسى Musa
وضاح Vaddah هاشم Haşim نصر Nəsr مؤمل Muəmmil
وفيق Vufeyq هانئ Hani النضر Ən-Nəzr ميسرة Məysərə
وهب Vahb هشام Hişam نظر Nəzər ميمون Məymun
لاحق Lahiq هلال Hilal نذير Nəzir النابغة Ən-Nabiğə
ياسر Yasir همام نعمان Noman ناجي Naci
يافث Yafəs همام Həmmam النعمان Ən-Noman ناصح Nasih
يرد Yərid هود Hud نعيم Nəim ناصر Nasir
يشجب Yəşcəb هيثم Heysəm نفيل Nufeyl ناظر Nazir
يزيد Yezid الهيثم Əl-Heysəm نمر Nəmr نامي Nami
يعرب Yərub وائل Vail نمير Nəmir ناهض Nahiz
يعقوب Yəfuf وابل Vabil النواس Ən-Nəvvas نايف Nayif
يعمر Yəmur واثق Vasiq نواف Nəvvaf نبهان Nəbhan
اليمان əl-Yəman وارد Varid نوح Nuh نبيل Nəbil
يعيش Yəiş واسم Vasim نوف Novf نبيه Nəbih
يقظان Yəqəzan واصل Vasil نهد Nəhd نديم Nədim
يوسف Yusuf وجيه Vəcih هادي Hadi نزار Nəzar
يونس Yunus وديع Vədii نزيه Nəzih


Qız adları:
Ərəb Azərbaycan Ərəb Azərbaycan Ərəb Azərbaycan Ərəb Azərbaycan
Rabiyə Hənifə Səna Asiya
Rəsməh Həvva Caziyə Əminə
Raqiyyə Həyat Cəlilə Ərva
Rafida Xalisə Covzə Əsma
Randa Xalidə Cuveyriyyə Əsilə
Raşidə Xəzra Hizam Imamə
Rəva Xuzami Həsanə Umeyyə
Raziyə Xulud Həsibə Badiyə
Rovzə Xovlə Həssan Buseynə
Ruyə Dəlil Həssə Əl-Bətul
Rəya Deymə Həsifə Bənan
Ruey Zəkiyyə Həfsə Bənanə
Rəbiy Raidə Həkimə Təqiyyə
Rəbab Rəzinə Həlimə Təmazir
Əl-Rəbab Rabiə Həmidə Samirə
Rəhmə Raziyə Sövdə Sürəyya
Kərimə Atiqə Şakirə Rəzan
Lübabə Asimə Şərəf Zahidə
Ləbibə Amirə Şərifə Zübeydə
Lətifə Amilə Əş-Şifa Zeynəb
Ləmə Aliyə Şeyma Sara
Ləmya Əblə Əş-Şeyma Sabiqə
Məcidə Ədilə Şeyxə Samiyə
Məmunə Izzət Salihə Səlimə
Məbrukə Ifaf Sabirə Səbiə
Məhfuza Əzizə Səbah Sərra
Məryəm Əfifə Səfiyyə Süad
Muznə Əqilə Tahirə Sultanə
Məsunə Əl-Ənud Tərfə Səna
Muaza əlya Təyyibə Səlma
Mufidə Əhud Aişə Səmhə
Munibə Faizə Aidə Səmiyyə
Munirə Fəzilə Abidə Səhlə
Munifə Qurra Nəca Suheylə
Vacidə Nəfisə Nəciyyə Mina
Vasilə Nura Nəcla Mənal
Viam Həcər Nədə Məymunə
Vacihə Hədə Nəzihə Naciyə
Vahidə Həna Nəsibə Novf
Vəzha Hind Nəimə Nəhə
Vəfa Həya Nəfisə Nəbilə
Vailə Nəbihə
Qeyd : Bu yazı inşəallah bir qardaşa məxsusdur,Çox təəsüflər həmin qardaşın adını unutmuşam.Əgər qardaş bu yazını oxuyacaqsa haqqını halal etsin!!!
AZERIBOY
Salam aleykum ! Qardaş bura ərəb ölkəsi olmasa da ən azında müsəlman ölkəsidir.Və hamımızın borcudur ki,uşaqlarımıza gözəl müsəlman adları qoyaq ağı biz hesaba çəkiləcəyik inşəallah
kabus_ve_zulmet
mence kimese mehhemmed eli imamlarin peygemberlerin adini qoymaq duzgun olmazdi birdekimen bildiyime gore evveler turklerdediniadlari hec kime qoymurmuslar eleereblkerde de cunki kimse usaga nese aciqlananda nese deyende ister istemez adini cekir bu da imamlarimiza hormetsizlik olardi
SEVGI_SIMVOLU
Sitat(kabus_ve_zulmet @ 03.05.2009, 14:08) *
mence kimese mehhemmed eli imamlarin peygemberlerin adini qoymaq duzgun olmazdi birdekimen bildiyime gore evveler turklerdediniadlari hec kime qoymurmuslar eleereblkerde de cunki kimse usaga nese aciqlananda nese deyende ister istemez adini cekir bu da imamlarimiza hormetsizlik olardiÇox yalnış bir fikrin var tam əksinə uşaqlara elə Peyğəmbər adı və böyük şəxsiyyətlərin adların qoymaq lazımdır ki, həm uşaqın əxlaqında bir dəyişiklik olsun...həmdə bu bir sünnətdir...
NeoNa
Dinimizdə tez tez adı çəkilən öz adımın mənasını uşaq vaxtı bilmirdim. İndi isə, müsəlman adı daşıdığıma görə məmnun birisiyəm
Uşaqlara müsəlman adları qoyanların tərəfdarıyam 133.gif
_soul_thief_
Muhəmməd,
Sabir,
Əli,
Huseyn,
HezretEli,
Rəhim,
Rəhman,
Bakü,
Qəffur,
Həsən,
Maqsud,
Süphan...

bu qədərini bilirəm...
osman
Sitat(_soul_thief_ @ 23.11.2009, 19:21) *
Muhəmməd,
Sabir,
Əli,
Huseyn,
HezretEli,
Rəhim,
Rəhman,
Bakü,
Qəffur,
Həsən,
Maqsud,
Süphan...

bu qədərini bilirəm...


Xanım hezretiEli ismi qoyulmaz Eli olar həzrət o ada sahib olanın məqamın göstərir . Ayrıca Əli elə hezretieli deməkdir 100.gif
İkinci məsələ : Rəhim , Rəhman , Qəffur adları Allahın isimlərindəndir. Bir başa insana verilməz. Bu cür adlar "Abdu" sözü ilə birləşərək insanlara verilər. Abdu yəni "qul" deməkdir. Misalçün : Abdurrahman , Abdurrahim , Abdulqaffur şəklində verilməlidir. Bunların tərcüməsi isə məsələn : Abdurrahman - "Rahmanın qulu" Abdulqafur - Qaffurun qulu şəklində məna verir 100.gif Ama bir başa Allahın ismi verilməsi xoş görülməyən , mərdud bir əməldir .

Selam və Dua ilə 133.gif

X_Pirat
Məhəmməd,Əli,Həsən,Hüseyn hazırda Azərbaycanda çox istifadə edilən müsəlman adları.
Active
"Əgər 3 oğlun varsa və onlardan birinin adı Muhammed deyilse sən pis müsəlmansan"
SEYDI
Mən də müsəlman adları qoyulmasının tərəfdarıyam.Amma qədim türk adları da gözəldir.(Altay,Orxan,Ayxan və sair )
Əslində adqoymada iki şərt əsas götürülməlidir-diləyatımlılıq və məna

P.S. Rüşvətxorun,yetim malı yeyənin,başkəsənin,quldurun,.........Məhəmməd,Əli,Həsən,Hüseyn,......
adları daşımağindansa Con,Rac,Aşot,.....adları daşımaqları yaxşıdır.
1_damla_heqiqet
Merzban İbn Əli
MUHENDIS_M
 Yusif,Eli,Mehemmed,Zehra,HUSEYIN
KENZO
Ayşən, Əli ən çox sevdiyim müsəlman adlar)) 100.gif
Active
Enes gozel addir
HaNNiBaL
Ən çox sevdiyim ad Ayşən adıdır.Birdə Ərəblərdə tez tez işlənən Zeyd adı xoşuma gəlir. 100.gif
MUHENDIS_M
ELI ve HUSEYN
ЭзраилЪ
Oglum Adini Eliesger Qoymag isteyirdim... Amma Yuxuda gormushem Ki, Mehdi qoymusham Ona gore Mehdi Olacag InshAllah.... Qizinda Adi Ruqeyye.... Ruqeyyenn adi gelende gozlerim dolur da (

Ne gune Qalmishiq ee ... Azerbaycanda Eli ve Zehra Adina Qadaga qoyulub ... Esil Islam Dushmeni Olub ee Azerbaycan Hakimiyeti 104.gif.. O Bayragdan Yashil rengi niye yigishdirmirlar Aglim Kesmir
BAHAR_CICEYI
Uşaqlarımıza verəcəyimiz adlar, Allaha qulluq ifadə edən, İslamı qayələrə və insan heysiyyətinə uyğun, çevrəmizdəki insanların xüsusi ilə də qulağa xoş gələn, İslam böyüklərindən xatirə qalan mənası gözəl olan isimlərdən hər hansı biri ola bilər. Daha öncədən heç duyulmamış, anlamsız ifadələr daşıyan, İslam toplumunda heç istifadə olunmayan uydurma və müsəlman olmayanlara aid adların uşaqlarımıza isim olaraq verilməsi doğru deyildir. Çünki Peyğəmbər (s.a.s) demişdir. Qiyamət günündə atalarınızın adı ilə çağırılacaqsınız. Bu baxımdan uşaqlarınıza gözəl adlar qoymağınız məsləhətdir. (Əbu Davud, Ədəb, 61; İbn Hənbəl, V, 194)

"Allah qatında isimlərin ən gözəli Abdullah və Əbdürrəhmandır". (Buxari, Ədəb, 105-106; Müslim, Ədəb, 2; İbn Macə, Ədəb, 2)
cafari
ən cox sevdiyim adlar 5 dir Muhammad Zahra ALİ Həsənvə Hseyin. sonuncunun adı adamı ixtiyarsız agladır.can Huseyin.
@cici_kiz@19
Fatıma və Ömər adlarnı xoşlayıram. 100.gif
renarena
Qiz adi Fatime ve ya Zehra.Oglan adi Muhemmed
KoHNe_BiriSi
Qız adı Zəhra .... oğlan adı Hüseyn
Unuduldum
Qiz adlari-FATIME,MEDINE.Oglan adlari-Mehemmed,Omer,Mehdi
MUHENDIS_M
ruqeyya
MUHENDIS_M
mense
Soci_girl
Fatimə və Ayşə.
men_bakinka
Əli.Fatimə.MəHəmməd və Mədinə.
Bella_15
Fatime ve Ali
Sharm
Xədicə, Zəhra..Çox sevdiyim dini adlar siyahısındadır..
Mən hələ də inana bilmirəm.Sən demə, LEYLA müqəddəs ad sayılırmış..Museyi Kazım ( 7-ci İmamımız )`ın qızının adı olduğuna görə İslamda xüsusi yeri varmış.Bu yaxınlarda dedilər mənə.Və həm də məsləhət gördülər ki, mütləq qulağıma Quran oxunsun.Yoxsa gələcəkdə bəzi çətinliklərim ola bilərmiş buna görə.
Bütün adlar gözəldir..Hərəsinin öz yeri =))___ ( istər dini, istərsə də adi )
men_bakinka
Bu gün Məhəmməd peyğəmbərin (s) həyatını oxudum çox maraqlı kitabdı.Orda peygəmbərlərimizin babalarının adlarını oxudum çox maraqlı gəldi mənə.
Muhəmməd İbn Əbdullah.
İbn Əbdulmütəllib.
İbn Haşim.
İbn Əbd Mənaf.
İbn Qusəy.
İbn Kilab.
İbn Murrə.
İbn Kəəb.
İbn Ruvəy.
İbn Qalib.
İbn Fihr.
İbn Malik.
İbn Nəzr.
İbn Kinanə.
İbn Kuzəymə.
İbn Mudrikə.
İbn İlyas.
İbn Muzər.
İbn Nəzzər.
İbn Məəd.
İbn Ədnan.
Bella_15
Zehra xedice
LuNaSKa
Allah bütün müsəlman bacı qardaşlarımıza övlad nəsib eyləsin inşAllah..və o övladla birlikdə gözəl adlar qismət edə inşAllah...bu yaxınlarda Tanrının izni ilə (üzr istəyirəm böyük, kiçiklərdən) Xala olacağam.inşALLAH körğənin adını ƏSNAD - (Yusif Peyğəmbərin həyat yoldaşının adı) qoymaq istəyirik...ALLAH NƏSİB EDƏRSƏ...

MÜSƏLMANLARA XAS OLUB GÖZƏL MƏNASI OLAN ADLAR İSTİFADƏ ETMƏYİMİZ. Əməlisaleh insanlar yetişdirməyimizə bir işarə ola inşALLAH
Rusalka
Sevdiyim dini adlar Eli, Mehemmedeli, Fatime, Huseyn, Mehdi.
Alone
Zehra Eli
Leon
Səid və Zeynəb
BAHAR_CICEYI
Səhih hədislərin birində belə buyrulur: "Allah qatında isimlərin ən gözəli Abdullah və Əbdürrəhmandır".

(Buxari, Ədəb, 105-106; Müslim, Ədəb, 2; İbn Macə, Ədəb, 2)
Ashiqi Movla
ALI, ZEYNULABIDIN, MEHDI, YUSIF, MUNIS, YUNIS, SADIQ, CEFER ve s. qizlardan ise ZEYNEB, ZULEYXA, GULSUM.
MUHENDIS_M
MENSUME
GeNTLeMeN
Muhəmməd.
Canis_Majoris
Əsnad və Rumeysa.
BAHAR_CICEYI
Müsəlman adları içərisində ən çox xoşladığım qız adları Xədicə, Sumeyya, oğlan adları Abdullah, Əli, Ömər, Ammar )
MUHENDIS_M
MeSuMe
sdhq-a
Ad olsun feq etmez yeter ki valideyinin ovladina qoydugu addan o gelecekde utanmasin
Kumeyl
İslam Peyğəmbəri buyurmuşdu: «Adlarınızı gözəlləşdirin. Çünki qiyamət günündə siz öz adınızla çağırılacaqsınız: «Ey filankəsin oğlu filankəs! Qalx, öz nuruna tərəf get! Ey filankəsin oğlu filankəs! Qalx, sən nurdan məhrumsan!» (Küleyni. Əl-Kafi, VI, 19).
Kumeyl
Həzrət Mühəmməd Peyğəmbərə (s) : «Övladlarınıza peyğəmbərlərin adını qoyun. Adların ən yaxşısı isə Abdullah və Əbdürrəhmandır» (Təbərsi. Məkarimül-əxlaq, I, 421).
BiTaNeSi
Hamıya salam olsun, Mən artıq 3 aydır ki, qız anası olmuşam (üzr istəyirəm hamınızdan) və körpənin adını Zəhra Xanım qoymuşam...inşAllah Xanım Fatimə-yi Zəhra ruhlu qadınlardan olar...
Minulya)
Adlar siyahisinda 1 ad mene tanish geldi)Inshallah xala olmaga hazarlashiram bu gozel isimlerden onuncun sag salamat olsun deyirem
talaba
Yeni doğulan uşağa gözəl bir ad qoymaq, öncəliklə atanın sonra ananın vəzifələrindən biridir. Qoyulan adların gözəl bir mənasının olması, İslam inancına və hökmlərinə uyğun olması lazımdır. İslamda uşağa adətən doğulduğu gecə isim verildiyi kimi, doğumunun üçüncü və ya yeddinci günündə ad qoyula bilər. Peyğəmbər (s.a.s) oğlu İbrahim dünyaya gəlincə: Bu gecə bir oğlum doğuldu; ona İbrahim Peyğəmbərin adını verdim, buyurmuşdur. Bu hədis, adın nə zaman qoyulacağı barəsində önəmli bir dəlildir. (Əbu Davud, Cənaiz, 24) Həmçinin peyğəmbər (s.a.s) bir kimsəyə birdən artıq ad qoyulmasını da bizə bildirmişdir. (Buxari Mənakib, 17, Müslim, Fəzail, 124)

Mənası İslam əqidəsinə uyğun olmayan, dinin yasaqladığı bir anlam daşımayan adların uşaqlara verilməsi düzgün deyil. Peyğəmbər (s.a.s) yeni müsəlman olanların cahiliyyə dövründəki adlarını dəyişdirməzdi. Ancaq bu adlar arasında mənası çirkin və ya Allahdan başqasına qulluğu ifadə edənlər varsa, məsələ müşriklərin ibadət etdiyi bütlərdən biri olan Uzzanın qulu anlamındakı Abduluzza, Kəbənin qulu anlamındakı Abdulkabə və ona bənzər isimləri xüsusən də Allahın qulu mənasındakı Abdullah və ya Rəhmanın qulu mənasında Əbdürrəhman kimi adlarla dəyişdirdi. Kəsmək anlamına gələn Sarim ismindəki bir səhabənin adını da, xoşbəxt mənasına gələn Said, Bərra olan bir qadının adını Zeynəb olaraq dəyişdirmişdir. (Buxari, Ədəb, 108, Əbu Davud, Ədəb, 62) Həmçinin Firon və Qarun kimi zülm və küfür simvolları olan adların da verilməsi dində yasaqdır.

Allah qatında isimlərin ən gözəli Abdullah və Əbdürrəhmandır. (Buxari, Ədəb, 105-106; Müslim, Ədəb, 2; İbn Macə, Ədəb, 2)

Uşaqlarımıza verəcəyimiz adlar, Allaha qulluq ifadə edən, İslamı qayələrə və insan heysiyyətinə uyğun, çevrəmizdəki insanların xüsusi ilə də qulağa xoş gələn, İslam böyüklərindən xatirə qalan mənası gözəl olan isimlərdən hər hansı biri ola bilər. Daha öncədən heç duyulmamış, anlamsız ifadələr daşıyan, İslam toplumunda heç istifadə olunmayan uydurma və müsəlman olmayanlara aid adların uşaqlarımıza isim olaraq verilməsi doğru deyildir. Çünki Peyğəmbər (s.a.s) demişdir. Qiyamət günündə atalarınızın adı ilə çağırılacaqsınız. Bu baxımdan uşaqlarınıza gözəl adlar qoymağınız məsləhətdir. (Əbu Davud, Ədəb, 61; İbn Hənbəl, V, 194)
BAHAR_CICEYI
Məhəmməd, İbrahim, Əli, Talha, Əmmar, Ömər, Osman, Yusif, Abdullah, Məryəm, Sumeyya, Xədicə, Fatimə, Əsma, Hafsa və sair......
Bu səhifənin tam versiyasına baxmaq üçün, linkdən keçin.
Русская версия IP.Board © 2001-2014 IPS, Inc.